Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby korzystające ze sklepu looptackle.pl, prowadzonego pod adresem: www.looptackle.pl/ („sklep looptackle.pl”) jest LOOP Tackle Poland Grzegorz Fryc Bystrzyca Górna 27, 58-100 Świdnica, NIP: 8841234893, REGON: 891076869, („Administrator danych” lub „LOOP Tackle Poland”).

2. Dane osobowe osób korzystających ze sklepu looptackle.pl będą przetwarzane przez LOOP Tackle Poland na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926,z późn. zm) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn, zm.).

3.Administrator danych powierza na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze umowy zawartej na piśmie przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 poniżej, osób korzystających ze sklepu looptackle.pl Koordynatorowi – DreamCommerce Spółce Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171, NIP: 945-215-69-98, REGON: 121495203, kapitał zakładowy: 2.811.500,00 zł w zakresie przechowywania danych oraz udostępnienia oprogramowania (hostingu).

4. Administrator danych gromadzi następujące dane osobowe osób korzystających ze sklepu looptackle.pl za pośrednictwem witryny sklepu looptackle.pl oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów oraz procesu rejestracji w sklepie looptackle.pl:

  1. imię i nazwisko lub nazwa podmiotu korzystającego ze sklepu looptackle.pl,
  2. adres zamieszkania lub siedziby,
  3. adres dostawy kurierskiej, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
  4. adres poczty elektronicznej,
  5. numer telefonu kontaktowego,
  6. numer ewidencyjny NIP osoby korzystającej ze sklepu looptackle.pl, w przypadku, gdy jest ona przedsiębiorcą,
  7. numer wpisu do rejestru lub ewidencji, w przypadku, gdy jest ona przedsiębiorcą.

5. Dane osobowe osoby korzystającej ze sklepu looptackle.pl będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z witryny sklepu looptackle.pl, realizacji zamówienia, złożonego przez osobę korzystającą ze sklepu looptackle.pl, przechowywania danych w bazie danych klientów sklepu looptackle.pl, prowadzonej przez LOOP Tackle Poland, w przypadku zarejestrowania się i założenia konta w sklepie looptackle.pl oraz w celach marketingowych, to jest w celu przesyłania osobom korzystającym ze sklepu looptackle.pl informacji handlowych o produktach, usługach, ofertach i newslettera LOOP Tackle Poland, jeżeli osoba korzystająca ze sklepu looptackle.pl wyrazi na to zgodę.

6. LOOP Tackle Poland nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, danych personalnych czy teleadresowych klientów oraz osób korzystających ze sklepu looptackle.pl z zastrzeżeniem zdania następnego. LOOP Tackle Poland zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących klientów lub innych osób korzystających ze sklepu looptackle.pl organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Udostępnianie danych osobowych przez osoby korzystające ze sklepu looptackle.pl ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do złożenia zamówienia w sklepie looptackle.pl i jego zrealizowania przez LOOP Tackle Poland.

8. Osobom korzystającym ze sklepu looptackle.pl przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Realizacja tego uprawnienia może nastąpić poprzez skorzystanie z odpowiednich opcji konta w Sklepie internetowym założonego przez osobę korzystającą ze sklepu looptackle.pl, a w przypadku osób, niezarejestrowanych w sklepie looptackle.pl poprzez wysłanie odpowiedniego żądania na adres e-mail: contact@looptackle.pl

9. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich, w tym w szczególności ich modyfikowanie i pozyskiwanie przez osoby nieuprawnione, lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające zmianie, utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Administrator danych zapewnia, że system informatyczny służący do przetwarzania danych oraz system zarządzania tym przetwarzaniem spełniają wymagania określone przez przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10. LOOP Tackle Poland zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Zasadach Polityki Prywatności. O planowanych zmianach Zasad Polityki Prywatności LOOP Tackle Poland będzie powiadamiać Klientów na stronie internetowej sklepu looptackle.pl z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl